วันที่ 8 เมษายน 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ โดยในงานมีกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกอบอาหาร ปรุงสุก ตลอดจนสาธิตการทำน้ำสมุนไพรและขนมไทยอ่อนหวาน ไม่ใส่สีผสมอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปรุงสุกและสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ