วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย มีความรู้ และปฏิบัติได้ตามข้อกำหนด/มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร มีความรู้เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคล และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารและปฏิบัติได้ และทราบถึงบทบาทในการบริหารจัดการกิจการของตน และทราบถึงวิธีการควบคุมคุณภาพอาหารให้สะอาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment