วันที่ 26 มกราคม 2564  นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส พร้อมขาตั้ง จำนวน 14 เครื่อง ให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม เพื่อใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)