วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดท่าตุ้ม