ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมินแล้วหากไม่สะดวกที่จะเดินทางมาชำระเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มสามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนในหนังสือแจ้งประเมินภาษีฯ ช่องทางและเงื่อไขในการชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ดังนี้– ชำระด้วยตนเอง ณ กองกลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม– ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ, ตู้เอทีเอ็ม (ATM), แอปพลิเคชัน Krungthai next ของธนาคารกรุงไทย– ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมรายการ Cross Bank Bill Payment *ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระภาษี– การชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย กรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระเงินที่แนบ *หากชำระภาษีเกินกำหนดจำมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ให่ท่านติดต่อชำระภาษี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เท่านั้น

การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตๆของ อบต.ท่าตุ้ม สามารถชำระภาษีได้ที่ห้องกองคลัง อบต.ท่าตุ้มได้วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ