งานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลท่าตุ้มได้มีส่วนร่วมแสดงความรู้ความสามารถของปราชญ์ชาวบ้านที่มีฝีมือในงานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าระดับตำบลให้คงอยู่อย่างเป็นรูปธรรม

เเนวทางเเละมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้เเนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

เเนวทางเเละมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้เเนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลท่าตุ้มจัดตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลท่าตุ้ม เป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่ประชาชนตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่ออนุรักษ์จารีตประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตำบลท่าตุ้มและส่งเสริมการเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงวัยในการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม