วันครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลท่าตุ้มได้มีส่วนร่วมแสดงความรู้ความสามารถของปราชญ์ชาวบ้านที่มีฝีมือในงานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าระดับตำบลให้คงอยู่อย่างเป็นรูปธรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ให้การต้อนรับ ท่านรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อสรุปการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และประชุมเพื่อขอพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

การประชุมคณะสงฆ์ตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประชุมหารือร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าตุ้ม เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานศาสนา ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และซักซ้อมแนวทางการอุดหนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

การประชุมหารือการจัดกิจกรรมทางศาสนา และซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2565- 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าตุ้ม จัดการประชุมหารือเครือข่ายผู้นำชุมชนสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมเข้ารุกขมูลกรรมและกิจกรรมสรงนำ้พระธาตุประจำปี 2565-2566 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้จากการลงมือปลูกพืชผักปลอดภัยสารพิษด้วยตนเอง

กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการนักเรียน

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการนักเรียน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจแก่เด็กปฐมวัย

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ชีวิต)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ชีวิต ณ หมู่บ้านลึกลับ(เมืองไดโนเสาร์) ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1/2ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม(อายุ 3- 5ปี) ประจำปีการศึกษา 2565