การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

การประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ระหว่าง อบต.ท่าตุ้ม กับ รพ.สต.บ้านมงคชัย ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

เเนวทางเเละมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้เเนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

เเนวทางเเละมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้เเนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 1

วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู โดยนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม(สายการสอน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.ท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อซักซ้อมมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มและสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อลงมติในการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 30 เมษายน 2565

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม ประจำปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม ทั้งนี้ อบต.ท่าตุ้ม ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว จำนวน 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในตำบลท่าตุ้มให้สืบสานต่อไป

งานการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดส่งแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ให้นักเรียนทำที่บ้าน(การเรียนรูปแบบ on-hand) และมอบอาหารเสริม(นม)

งานการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำเดือน มกราคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยจัดส่งแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ให้นักเรียนทำที่บ้าน(การเรียนรูปแบบ on-hand) และมอบอาหารเสริม(นม) พร้อมจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองนำไปจัดหาอาหารให้นักเรียนที่บ้าน

ประชุมองค์กรทางศาสนาตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมองค์กรทางศาสนาตำบลท่าตุ้ม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นแก่องค์กรทางศาสนาในตำบลท่าตุ้มได้รับทราบและซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมหรือการรับเงินอุดหนุนงบประมาณในโครงการต่างๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม