การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

การประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ระหว่าง อบต.ท่าตุ้ม กับ รพ.สต.บ้านมงคชัย ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 1

วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู โดยนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม(สายการสอน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.ท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อซักซ้อมมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มและสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อลงมติในการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 30 เมษายน 2565

งานการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดส่งแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ให้นักเรียนทำที่บ้าน(การเรียนรูปแบบ on-hand) และมอบอาหารเสริม(นม)

งานการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำเดือน มกราคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยจัดส่งแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ให้นักเรียนทำที่บ้าน(การเรียนรูปแบบ on-hand) และมอบอาหารเสริม(นม) พร้อมจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองนำไปจัดหาอาหารให้นักเรียนที่บ้าน

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในตำบลท่าตุ้ม(โรงเรียนบ้านหนองบัว)

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัว เพื่อรับฟังแนวทางและมาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัว

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.ท่าตุ้ม ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเรียนการสอนที่บ้านแบบ On-Hand ในช่วงปิดการเรียนการสอน กรณีเหตุพิเศษ และชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสำหรับการเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2564 และพาผู้ปกครองเยี่ยมชมอาคารต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการศึกษาและมาตรการการป้องโรคโควิด-19ให้ผู้ปกครองรับทราบ