การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสำหรับการเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2564 และพาผู้ปกครองเยี่ยมชมอาคารต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการศึกษาและมาตรการการป้องโรคโควิด-19ให้ผู้ปกครองรับทราบ

มาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปรจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อาทิ การฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโควิด -19,การจัดการเรียนการสอนโดยเว้นระยะห่าง,รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง,การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและการลงชื่อผู้เข้าพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการติดตามตัว

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มโดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม และปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัยและพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา 2564

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฯระดับอำเภอป่าซาง โดยคณะกรรมการได้เข้าประเมินคุณภาพสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้นำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและระบบการดูแลนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม