การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อสรุปการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และประชุมเพื่อขอพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้จากการลงมือปลูกพืชผักปลอดภัยสารพิษด้วยตนเอง

กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการนักเรียน

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการนักเรียน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจแก่เด็กปฐมวัย

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ชีวิต)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ชีวิต ณ หมู่บ้านลึกลับ(เมืองไดโนเสาร์) ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1/2ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม(อายุ 3- 5ปี) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน(การทำขนมเทียนไส้มะพร้าว)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน(การทำขนมเทียนไส้มะพร้าว)โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้และทักษะการทำขนมไทย มาสอนการทำขนมเทียนไส้มะพร้าวให้นักเรียนเพื่อให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆของการทำขนมและให้นักเรียนได้ฝึกปั้นขนมด้วยตนเอง

กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน(การทำกรวยดอกไม้จากใบตอง)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน(การทำกรวยดอกไม้จากใบตอง)ได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้และทักษะในงานประดิษฐ์และการตกแต่งมาให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมสาธิตและฝึกสอนวิธีการพับกรวยดอกไม้ไหว้พระจากใบตองและให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานการจัดดอกไม้ธูปเทียนใส่กรวยดอกไม้ให้สวยงาม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยนักเรียนได้ตั้งใจทำการ์ดมอบให้คุณแม่เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงแม่ผู้มีพระคุณ สายสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

กิจกรรมสัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมคัดกรองพัฒนาการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เนื่องในสัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าตุ้ม และรพ.สต.บ้านมงคลชัย เข้าดำเนินการคัดกรองนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 30-60 เดือน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม พร้อมปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1/2 เพื่อชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน พร้อมมอบหนังสือเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 3-5 ปี เพื่อใช้จัดประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียน (งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม