การประชุมการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าตุ้ม

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ประชุมชี้แจงเรื่องการรับเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 ครอบครัว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้มและร่วมมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 4 หมู่บ้าน 10 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

อบต.ท่าตุ้ม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย(Clusters) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมงานในโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน กศน.จังหวัดลำพูน ณ บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 ต.ท่าตุ้ม

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 มกราคม 2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 มกราคม 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญกองรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุมีผู้จมน้ำ)

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้มพร้อม กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีประชาชนจมน้ำปิง ณ บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 ต.ท่าตุ้ม จึงได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและได้ประสานงานทีมประดาน้ำและกู้ชีพ-กู้ภัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งค้นหาศพผู้เสียชีวิต