การประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่คณะบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มของนายอำเภอป่าซาง

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยคณะบริหารและนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ข้าราชการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มและผู้นำชุมชนตำบลท่าตุ้ม ได้ให้การต้อนรับท่านภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซางพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง ในการประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่คณะบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มของนายอำเภอป่าซาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ทั้งนี้ นายอำเภอป่าซางและท้องถิ่นอำเภอป่าซาง ได้เข้าเยี่ยมการบริหารจัดการขยะเปียกและการปลูกพืชผักสวนครัวตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มในคราวเดียวกันนี้

“กิจกรรม อบต.ท่าตุ้มร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นายประเสริฐ บุญกองรัตน์ รองนายก อบต.ท่าตุ้ม นายอำนวย สุรินทร์แก้ว เลขานุการนายก อบต.ท่าตุ้ม และนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัด อบต.ท่าตุ้ม นำพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตุ้ม จัดกิจกรรม “อบต.ท่าตุ้มร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน”ส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566 ร่วมกับจังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อบต.ท่าตุ้ม ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นายประเสริฐ บุญกองรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการพนักงาน อบต.ท่าตุ้ม ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวพิสุทธิพร ใจยวง ซึ่งได้โอนย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ท่าตุ้ม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 พร้อมต้อนรับคณะเทศบาลดู่ใต้ จังหวัดน่าน ในโอกาสเดินทางมาส่งตัวนางสาวพิสุทธิพร ใจยวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

ลงพื้นที่สำรวจแก้ไขปัญหาแนวเขตบ้านนำ้โท้ง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้ม เพื่อนำคณะท่านรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำรวจปัญหาแนวเขตพื้นที่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเส้นทางนำ้ปิงเปลี่ยนแนวนำ้ไหล เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอแนวทางแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อบต.ท่าตุ้ม รับรางวัลตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่นระดับอำเภอ(LTC:Long Term Care)

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากท่านสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบรางวัลสำหรับตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่นระดับอำเภอ(LTC:Long Term Care) :ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้มและ รพ.สต.บ้านมงคลชัย ได้เข้ารับรางวัลด้านการดูแลผู้สูงอายุดีเด่นระดับอำเภอในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมคณะบริหาร มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยที่ประสบกับภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ จำนวนทั้งสิ้น 65 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้มและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าตุ้ม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 65 ราย  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน