ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๗ สายทางซอยบ้านนายวง แสงวังคำ ถึงบ้านนายเกรียงศักดิ์ มูลกาวิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๔๓ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมให้กับประชาชนในพื้นที่

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ สายทางป่าช้าหลวง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๗๘ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมให้กับประชาชนในพื้นที่

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ สายทาง ประจำปี ๒๕๖๔ สายที่ ๒

สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยข้างบ้านนายอเนก วรรณหลวง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๕๑ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ สายทาง ประจำปี ๒๕๖๔ สายที่ ๑

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณา ดังนี้

1.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

2.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 3.การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ ประจำปี 2564