การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านหนองหมู บ้านสันป่าขาม บ้านสารภีชัย และบ้านไร่ป่าคา เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านหนองเกิด บ้านมงคลชัย และบ้านสันป่าเป้า เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านหนองเกิด บ้านหนองหมู บ้านเเม่อาวน้อยและบ้านมงคลชัย เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมงคลชัย หมู่ที่ ๑๐

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมงคลชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภค

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 21 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านป่าสีเสียด บ้านสันป่าขาม บ้านสารภีชัยและบ้านไร่ป่าคา เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านท่าตุ้มและบ้านร่องห้า เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านร่องช้างและบ้านป่าสีเสียด เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านป่าตอง บ้านไร่ป่าคาและบ้านสันป่าเป้า เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๗ สายทางซอยบ้านนายวง แสงวังคำ ถึงบ้านนายเกรียงศักดิ์ มูลกาวิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๔๓ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมให้กับประชาชนในพื้นที่