วัดหนองเกิด

ข้อมูลทั่วไปของวัดหนองเกิด ชื่อวัด: วัดหนองเกิดที่ตั้ง: เลขที่ 264 หมู่ 3 หนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120เนื้อที่: 6 ไร่ 2 งาน ประวัติความเป็นมา วัดหนองเกิด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๔ บ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๖๙๘๖ เลขที่ดิน ๑๙๒ อาณาเขต ทิศเหนือจดทางสาธารณะ ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอไตร ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และเจดีย์วัดหนองเกิด สร้างเมื่อ พ.ศ.…

วัดร่องช้าง

ข้อมูลทั่วไปของวัดร่องช้าง ชื่อวัด: วัดร่องช้างที่ตั้ง: เลขที่ 276 หมู่ 5 ร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120เนื้อที่: 6 ไร่ 10 ตารางวา ประวัติความเป็นมา แต่เดิมเป็นวัดร่องช้างร้าง พึ่งได้รับการบูรณะขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2541 มีศาลาการเปรียญ 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง กุฏิ 1 หลัง ห้องน้ำ 8ห้อง ได้รับอนุญาตตั้งเป้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เป็นวัดใหม่ พึ่งเริ่มก่อสร้าง ที่มา :http://www.templethailand.org/ID51060707-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html

วัดป่าสีเสียด

ข้อมูลทั่วไปของวัดป่าสีเสียด ชื่อวัด: วัดป่าสีเสียดที่ตั้ง: เลขที่ 265 หมู่ 8 ป่าสีเสียด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120เนื้อที่: 7 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ประวัติความเป็นมา วัดป่าสีเสียด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๕ บ้านหนองหมู หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา น.ส. ๓ ก เลขที่ ๑๑๗๑ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๕๒ วา จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๕๒ วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ ๕๖ วา  จดทางสาธารณะ…

วัดป่าป๋อ

ข้อมูลทั่วไปของวัดป่าป๋อ ชื่อวัด: วัดป่าป๋อ ที่ตั้ง: เลขที่ หมู่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120 ประวัติความเป็นมา วัดป่าป๋อ (รัตนาศาสดาราม) เดิมเป็นวัดร้างมาประมาณ 600 กว่าปีสันนิษฐานกันว่า บ้านท่าตุ้มเดิมที่มีวัดพระเจ้าหูยาน ซึ่งเจ้าแม่จามเทวีองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งนคาหริภุญชัยเป็นผู้สร้าง ครั้งสมัยเดินทางมาจากกรุงละโว้ทางชลมารค ซึ่งติดกับลำน้ำปิง และต่อมาเกิดน้ำท่มทุกปี และตลิ่งพังลงมาเรื่อยๆ ชาวบ้านจึงย้ายวัด จากวะดพระเจ้าหูยาน มาสร้างที่วัดป่าป๋อ ซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ 500 เมตร ซึ่งยังคงติดกับลำน้ำปิงและเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ เพราะสมัยก่อนไม่มีเขื่อน และฝายกั้นน้ำเหมือนปัจจุบัน ชาวบ้านจึงย้ายจากวัดป่าป๋อ มาสร้างวัดท่าตุ้ม ตามชื่อหมูบ้าน ซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ 500 เมตร และมีถนนกั้นระหว่างลำน้ำปิงกับวัดท่าตุ้มจนถึงปัจจุบันสำหรับวัดป่าป๋อ ได้มีชาวบ้านส่วนหนึ่งมาช่วยกันลงมือแผ้วถางซึ่งตอนนั้นเป็นป่ารก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 และได้สร้างศาลามุงหญ้าคาขึ้นมาหนึ่งหลัง และได้นิมนต์พระต่างวัดมาทำพิธีงานบุญเป็นครั้งคราว จนกระทั่งมีโยมอุปฐากจากกรุงเทพมหานคร ได้นำพระพุทธรูปพระพุทธชินราชมาถวายพร้อมกับสร้างศาลาการเปรียญหนึ่งหลัง ปัจจุบันนี้วัดป่าป๋อมีเสนาสนะเกือบจะครบถ้วน โดยมีศรัทธา 70 ครัวเรือน และจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดหยั้งเพื่อพระพุทธศาสนา…