การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองพิจารณาโครงการ /กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปสถานะการเงิน และรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองพิจารณาโครงการ /กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อชี้แจง เพิ่ม เสริม เติมเต็ม โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประเทศไทย จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่่ 7 – 11 พ.ย. 2565 นี้ กับสัปดาห์รวมพลัง นับถอยหลัง : รับการทวนสอบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญกองรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอป่าซาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อสม. อถล. ลงพื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าขาม หมู่ที่ 11 และบ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 เพื่อชี้แจง เพิ่ม เสริม เติมเต็ม โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประเทศไทย จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่่ 7 – 11 พ.ย. 2565 นี้ กับสัปดาห์รวมพลัง นับถอยหลัง : รับการทวนสอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

การประชุมหารือกำหนดแผนสุขภาพชุมชน

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ประกอบด้วย นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียกฯ ตำบลท่าตุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 อถล. ม.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ในความรับผิดชอบ อบต.ท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

อบต.ท่าตุ้ม รับรางวัลตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่นระดับอำเภอ(LTC:Long Term Care)

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากท่านสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบรางวัลสำหรับตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่นระดับอำเภอ(LTC:Long Term Care) :ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้มและ รพ.สต.บ้านมงคลชัย ได้เข้ารับรางวัลด้านการดูแลผู้สูงอายุดีเด่นระดับอำเภอในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน