โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

วันที่ 17 เมษายน 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงานและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  อบต.ท่าตุ้ม. ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามตลาดทุกแห่ง วัดและสถานที่สาธารณะต่างๆ ในตำบลท่าตุ้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ โดยในงานมีกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกอบอาหาร ปรุงสุก ตลอดจนสาธิตการทำน้ำสมุนไพรและขนมไทยอ่อนหวาน ไม่ใส่สีผสมอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปรุงสุกและสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 26 มกราคม 2564  นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส พร้อมขาตั้ง จำนวน 14 เครื่อง ให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม เพื่อใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)