การประชุมคณะสงฆ์ตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประชุมหารือร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าตุ้ม เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานศาสนา ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และซักซ้อมแนวทางการอุดหนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

การประชุมหารือการจัดกิจกรรมทางศาสนา และซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2565- 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าตุ้ม จัดการประชุมหารือเครือข่ายผู้นำชุมชนสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมเข้ารุกขมูลกรรมและกิจกรรมสรงนำ้พระธาตุประจำปี 2565-2566 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

กิจกรรม “Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข”เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรม “Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กับ วัดร่องห้า วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดนางเกิ้ง(ร่องห้า)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมคณะบริหารและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดนางเกิ้ง(ร่องห้า) หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลท่าตุ้ม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกอค่า(หนองบัว)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมคณะบริหารและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกอค่า(หนองบัว) หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลท่าตุ้ม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดท่าตุ้ม

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมคณะบริหารและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านท่าตุ้ม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลท่าตุ้ม

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม ประจำปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม ทั้งนี้ อบต.ท่าตุ้ม ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว จำนวน 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในตำบลท่าตุ้มให้สืบสานต่อไป

ประชุมองค์กรทางศาสนาตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมองค์กรทางศาสนาตำบลท่าตุ้ม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นแก่องค์กรทางศาสนาในตำบลท่าตุ้มได้รับทราบและซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมหรือการรับเงินอุดหนุนงบประมาณในโครงการต่างๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

การประชุมหารือเเนวทางการจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าคณะตำบลท่าตุ้ม และผู้นำชุมชนวัดป่าตองคันธาราม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุฯ ประจำปี 2565 ณ วัดป่าตองคันธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตุ้ม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดร่องช้าง

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดร่องช้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้สนับสนุนงบประมาณแก่วัดร่องช้างเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาแก่ประชาชน