งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม ประจำปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม ทั้งนี้ อบต.ท่าตุ้ม ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว จำนวน 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในตำบลท่าตุ้มให้สืบสานต่อไป

ประชุมองค์กรทางศาสนาตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมองค์กรทางศาสนาตำบลท่าตุ้ม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นแก่องค์กรทางศาสนาในตำบลท่าตุ้มได้รับทราบและซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมหรือการรับเงินอุดหนุนงบประมาณในโครงการต่างๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

การประชุมหารือเเนวทางการจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าคณะตำบลท่าตุ้ม และผู้นำชุมชนวัดป่าตองคันธาราม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุฯ ประจำปี 2565 ณ วัดป่าตองคันธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตุ้ม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดร่องช้าง

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดร่องช้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้สนับสนุนงบประมาณแก่วัดร่องช้างเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาแก่ประชาชน

กิจกรรมการสนับสนุนเงินอุดหนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุในตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดต่างๆในตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2564

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับวัดหนองเกิด จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ฟังธรรม นั่งสมาธิ เวียนเทียน ณ วัดหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน