ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดร่องช้าง

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดร่องช้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้สนับสนุนงบประมาณแก่วัดร่องช้างเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาแก่ประชาชน

กิจกรรมการสนับสนุนเงินอุดหนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุในตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดต่างๆในตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2564

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับวัดหนองเกิด จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ฟังธรรม นั่งสมาธิ เวียนเทียน ณ วัดหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน