นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พบปะเยี่ยมเยือนการดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พบปะเยี่ยมเยือนการดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อกิจกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้มและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ นักเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อกิจกรรมตามรอยธรรม ฟังธรรมแบบคลายเครียด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนักพัฒนาชุมชนจัดประชุมผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้มเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

อบต.ท่าตุ้มลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์นำ้ลดระดับจากเหตุอุทกภัยในตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ลดระดับลงในตำบลท่าตุ้มและสำรวจเส้นทางน้ำ เส้นทางการจราจรในหมู่บ้านที่เกิดปัญหาหลังจากน้ำท่วมขังในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าตุ้มและหมู่ที่ 13 บ้านไร่ป่าคา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา อบต.ท่าตุ้มในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจะดำเนินการวางมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของตำบลท่าตุ้มในระยะยาวต่อไป

อบต.ท่าตุ้มลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยในตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมหน่วยช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง หมู่ที่ 9 บ้านแม่อาวน้อย และหมู่ที่ 13 บ้านไร่ป่าคา รวมทั้งสิ้น 40 ครัวเรือน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา อบต.ท่าตุ้มในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นสถานที่กลางในการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2565

การประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้ม และร่วมมอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2565 ระหว่างวันที่ 6 -8 กันยายน 2565

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้ม และร่วมมอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 3 -5 สิงหาคม 2565