การประชุมประชาคมตำบล เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอขอแก้ไข / เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปี 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม เชิญผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอขอแก้ไข / เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอขอแก้ไข / เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-257

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. ผู้ใหญ่บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านไร่ป่าคา

การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. ผู้ใหญ่บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านไร่ป่าคา

การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดร่องช้างพญาวัน

การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บ้านหนองเกิด หมู่ที่ 3

วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. ผู้ใหญ่บ้านหนองเกิด หมู่ที่ 2 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหนองเกิด

การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดท่าตุ้ม