นางสาววิลาวรรณ จันทร์แก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรีธิดา จันทร์พุฒ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิลาวรรณ กาวารี

ผู้ดูแลเด็ก

นางบุษบา ยุวบุตร

ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ธนัญชยานนท์

หัวหน้าสถานศึกษา