นายกรทิพย์ มณีวรรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 14 โทร.081-950-3871

นายบุญเลิศ มหารัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 13 โทร.080-396-0604

นางบุญศรี กาวิสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 12 โทร.081-951-6674

นายสุวิทย์ ปาริเสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 11 โทร.089-955-7139

นางสุจิตรา รินนวล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 10 โทร.086-185-7766

นายวงเพชร เเสนสองเเคว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 9 โทร.088-006-2248

นายสมพจน์ ณะวัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 8 โทร.093-609-7370

นายอำนาจ ยะวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 7 โทร.083-318-4254

นายวิเชียร วรรณหลวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 6 โทร.082-887-9466

นายธีร์ธวัช ท้าวคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 5 โทร.095-698-6523