นายชัยวัฒน์ ซาวบุญตัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 14

นายกรทิพย์ มณีวรรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 14

นายบุญเลิศ มหารัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 13

นายถนอม อิมัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 12

นางบุญศรี กาวิสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 12

นายสุวิทย์ ปาริเสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 11

นายจำรัส กิติทรัพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 11

นางสุจิตรา รินนวล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 10

นายบุญรัตน์ ใจมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 10

นายกัมพล ต๊ะสุยะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 9