นายกรทิพย์ มณีวรรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 14

นายบุญเลิศ มหารัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 13

นางบุญศรี กาวิสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 12

นายสุวิทย์ ปาริเสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 11

นางสุจิตรา รินนวล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 10

นายวงเพชร เเสนสองเเคว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 9

นายสมพจน์ ณะวัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 8

นายอำนาจ ยะวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 7

นายวิเชียร วรรณหลวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 6

นายธีร์ธวัช ท้าวคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 5