นายอนันต์ โมริน

สมาชิก อบต. หมู่ 2

นายถาวร จ๋าก๋าง

สมาชิก อบต. หมู่ 2

นายถวิล แสงบุญ

สมาชิก อบต. หมู่ 3

นายถวิล แสงบุญ

ประธานสภา สมาชิก อบต. หมู่ 3

ร.ต.ต.ฉลาด อุ่นโพธิ

รองประธานสภา สมาชิก อบต. หมู่ 1

นายเกียรติศักดิ์ ตื้อนวล

เลขานุการ สมาชิก อบต. หมู่ 4

นายวิมล พรมปัญญา

สมาชิก อบต. หมู่ 1