สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 14

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 13

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 12

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 11

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 10

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 8

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 6

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 5