นายจักรกฤษณ์ ทองอิสสระ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คนงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพรรณ ก้อนคำ

คนงานทั่วไป

นายธรรมรัตน์ บุญกองรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอัญชลี ธนัญชยานนท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา