นายจักรกฤษณ์ ทองอิสสระ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.กฤตพร วงค์โปธิ

คนงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.พรพรรณ บางวัน

คนงานทั่วไป

นายธรรมรัตน์ บุญกองรัตน์

พนักงานขับรถ

นางสาวอัญชลี ธนัญชยานนท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา