เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม