นายภัคพล ดวงมะวงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายณรงค์ วงศ์เนตรนภา

ภารโรง

นางรุ่งนภา ใจยะสุ

เจ้าพนักงานธุรการ 0847659340

นายภราดร อุดดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปิยนุช กำทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0875664690

นางสาวนวลจันทร์ สมบุญตัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.ภัคธินันท์ วุฒิเมธินพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายอภิเชษฐ์ ต๊ะตา

คนงานทั่วไป

นายวีระพันธ์ เมืองสุวรรณ

พนักงานดับเพลิง ช่วยชีวิตคน