นายภัคพล ดวงมะวงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางรุ่งนภา ใจยะสุ

เจ้าพนักงานธุรการ 0847659340

นายภราดร อุดดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปิยนุช กำทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0875664690

นางสาวภัคธินันท์ วุฒิเมธินพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนวลจันทร์ สมบุญตัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายมงคล เรือนแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นายอภิเชษฐ์ ต๊ะตา

คนงานทั่วไป

นายวีระพันธ์ เมืองสุวรรณ

พนักงานดับเพลิง ช่วยชีวิตคน

นายเสกสันติ์ กันขัด

คนงานทั่วไป