นายณรงค์ วงศ์เนตรนภา

ภารโรง

นางรุ่งนภา ใจยะสุ

เจ้าพนักงานธุรการ 0847659340

นายภราดร อุดดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปิยนุช กำทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0875664690

นางสาวลลิตา สุกันทา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0874990586

นางศิริกาญจนา วงศ์รันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0869107141

หัวหน้าสำนักปลัด

นายอภิเชษฐ์ ต๊ะตา

คนงานทั่วไป

นายวีระพันธ์ เมืองสุวรรณ

คนงานทั่วไป

นายธีรภัทร อเนกคุณะ

คนงานทั่วไป