นายณรงค์ วงศ์เนตรนภา

ภารโรง

นางรุ่งนภา ใจยะสุ

เจ้าพนักงานธุรการ 0847659340

นายภราดร อุดดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปิยนุช กำทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0875664690

นางสาวนวลจันทร์ สมบุญตัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายอภิเชษฐ์ ต๊ะตา

คนงานทั่วไป

นายวีระพันธ์ เมืองสุวรรณ

คนงานทั่วไป

นายธีรภัทร อเนกคุณะ

คนงานทั่วไป