นายณรงค์ วงศ์เนตรนภา

ภารโรง

นางรุ่งนภา ใจยะสุ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายภราดล อุดดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปิยนุช กำทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลลิตา สุกันทา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางศิริกาญจนา วงศ์รันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พ.อ.ท.ธนากร กษันติ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายอภิเชษฐ์ ต๊ะตา

คนงานทั่วไป

นายวีระพันธ์ เมืองสุวรรณ

คนงานทั่วไป

นายธีรภัทร อเนกคุณะ

คนงานทั่วไป