นายปรัญญา สุภา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายนิคม วงศยา

พนักงานขับรถ

นายประสิทธิ์ เป๋าคำ

คนงานทั่วไป

นายศุภชัย เสรียะ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายมงคล เรือนแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง 089-2621727