นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายปรัชญา สุภา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายนิคม วงศยา

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ เป๋าคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายศุภชัย เสรียะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายมงคล เรือนแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง 089-2621727