นายปิยะ ณ ลำพูน

พนักงานขับรถ

083-2046520

น.ส.จีรามาศ จินดาถา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

084-9856019

น.ส.ณัฐธันยา จันดาปราบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

084-7399292

น.ส.เพ็ญมาลัย อินกองงาม

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-5589873

นางอำภา คำเสาร์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

084-1704079