เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายวัชรกิตติ์ สุภาธง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายปิยะ ณ ลำพูน

พนักงานขับรถยนต์ 083-2046520

083-2046520

นายพัฒนา เรือนมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิสุทธิพร ใจยวง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน