นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายปิยะ ณ ลำพูน

พนักงานขับรถ 083-2046520

083-2046520

นายพัฒนา เรือนมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.เพ็ญมาลัย อินกองงาม

ผู้อำนวยการกองคลัง 089-5589873

089-5589873

นายวัชรกิตติ์ สุภาธง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ