แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 –2564) เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชน ข้าราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ภารกิจ ของหน่วยงานราชการ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหา และเข้าใจในปัญหาการทุจริตไดม้ ากยิ่งข้ึน ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง

ภัยแล้ง : ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจาก การที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็น ระยะเวลานานกว่าปกติและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหายและความอดอยากทั่วไปความแห้งแล้งเป็ นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

อ่านเพิ่มเติม