แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

(พ.ศ. 2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 –2564) เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชน ข้าราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ภารกิจ ของหน่วยงานราชการ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหา และเข้าใจในปัญหาการทุจริตไดม้ ากยิ่งข้ึน ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ