แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง

มารู้จักภยัแล้งกันเถอะ…

ภัยแล้ง : ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจาก การที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหายและความอดอยากทั่วไปความแห้งแล้งเป็ นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี