กิจกรรมโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย 2564

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปรุงสุก ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ